Conformément aux directives de la CNIL, pour poursuivre votre navigation dans de bonnes conditions vous devez accepter l'utilisation de Cookies sur notre site.

J'accepte

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EN DIENSTVERLENING


ARTIKEL 1: TOEPASSINGSGEBIED EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN DIENSTVERLENING


Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, vervat in een specifiek schriftelijk contract, deze algemene verkoop- en servicevoorwaarden (hierna de "AV") evenals eventuele aanvullende speciale voorwaarden vermeld in de orderbevestiging (hierna de " Aanvullende voorwaarden ") zijn van toepassing op elke bestelling die door de klant bij Lakiterie wordt geplaatst op de websites www.lakiterie.fr of www.lakiterie.com, ongeacht of deze te koop zijn of diensten aanbieden.

Voor de doeleinden hiervan wordt onder de term "partijen" verstaan: Lakiterie die optreedt als verkoper of dienstverlener ("Lakiterie") en de klant (de "klant") die gebonden zijn door een verkoopcontract of een verkoopovereenkomst. dienst, naargelang het geval (de "Bestelling").

Door een bestelling bij Lakiterie te plaatsen, erkent de klant uitdrukkelijk:

het SGR volledig en zonder voorbehoud aanvaarden; en

ermee instemmen dat het SGR en de aanvullende voorwaarden de overeenkomst vormen die de partijen bindt, met uitsluiting van elke andere bepaling in een ander document dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in een specifiek schriftelijk contract tussen de partijen.

Lakiterie behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen.

In geval van wijziging worden op elke Bestelling de algemene verkoop- en servicevoorwaarden toegepast die van kracht waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 2: OPLEIDING EN DUUR VAN HET CONTRACT


Het contract komt pas tot stand na acceptatie door Lakiterie van de Bestelling van de Klant.

Deze acceptatie zal worden geformaliseerd door de verzending door Lakiterie van een orderbevestiging.


Zodra het contract is gevormd, resulteert dit in een verplichting om de overeengekomen prijs te betalen, op kosten van de Klant.


Na betaling van de Bestelling ontvangt de Klant een betalingsbevestiging en worden de bestelde producten aan hem geleverd of de uitgevoerde diensten geleverd.


Automatische registratiesystemen worden beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de Bestelling.

Lakiterie bevestigt de aanvaarding van haar Bestelling aan de Klant op het e-mailadres dat zij heeft meegedeeld. Lakiterie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van communicatie door de Klant van een onvolledig of onjuist e-mailadres.

Het contract gaat in op de datum waarop de klant een orderbevestiging ontvangt en eindigt:

- voor contracten voor de verkoop van goederen, op de eerste van de volgende data:


De bestelling verzenden

Beëindiging van het contract onder de voorwaarden van artikel 12.

- voor dienstencontracten, op de eerste van de volgende data:


Het verstrijken van de duur van de service (s) gespecificeerd in de Aanvullende voorwaarden

Vervroegde beëindiging van het contract onder de voorwaarden van artikel 12.

.

ARTIKEL 3: BESCHIKBAARHEID VAN PRODUCTEN


Het productaanbod van Lakiterie is alleen geldig zolang de voorraad strekt.

Na ontvangst van de bestelling van de klant, Lakiterie controleert de beschikbaarheid (of meer) product (en) opdracht (en).

Als deze niet beschikbaar, Lakiterie verplicht binnen 30 werkdagen na de bevestiging van de bestelling, de keuze van de klant:

te leveren aan de klant het product besteld, die een extra potentiële prijs of een prijsverlaging, in overeenstemming met artikel 3 hiervan kan veroorzaken; of

aan de klant te bieden, eventueel in voorraad, een vergelijkbaar product met een vergelijkbare prijs ter vervanging van het product in eerste instantie besteld. In dit geval zal Opdrachtgever zijn aanvaarding van Lakiterie vervanger bevestigen of de klant over een termijn van X dagen van het voorstel om de vervangende ontkennen. In geval van aanvaarding van het vervangende product zal het, indien nodig aan te passen het prijsverschil om de bestelling te bevestigen. In het geval dat hij het product uitdrukkelijk heeft geweigerd, zal hij worden terugbetaald; of

om de klant het betaalde product terug te betalen.

Wanneer, als onderdeel van een Orde waarvan het doel is het verlenen van diensten (die met name omvat reparaties, onderhoud en controle van de status van het kitesurfen apparatuur die voor dit doel in Lakiterie) heeft niet Lakiterie geen apparatuur of onderdelen die nodig zijn om de dienst uit te voeren in kwestie, Lakiterie verplicht binnen 30 werkdagen na de bevestiging van de bestelling, de keuze van de klant:

om de bestelde diensten uit te voeren; of

om de klant het betaalde product terug te betalen.

Uitzonderlijk, waar het genereert buitensporige kosten of formaliteiten, barrières van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt barrières voor administratief en technisch) Lakiterie behoudt zich het recht voor de keuze van de consument aan te bieden vermeld in punt i) van de artikelen 3.2 en 3.3. boven.

ARTIKEL 4: VOORWAARDEN VOOR UITVOERING VAN VOORDELEN


Om het verlenen van diensten die onderworpen zijn aan de orde te handhaven, de Opdrachtgever verplicht om, in de tijd, alle informatie, gegevens en informatie die nodig is om de vereiste werk te bereiken en waarvan de communicatie wordt door Lakiterie als nuttig beschouwd voor de uitvoering van de Orde.

Lakiterie zegt toe de klant een reeks specifieke vaardigheden in reparatie, onderhoud, verificatie kitesurfen uitrusting (evenals ondersteunende producten, derivaten en dergelijke), in het bijzonder gekwalificeerde human resources.

ARTIKEL 5: PRIJS


De aanneemsom overeenkomt met de bestelling van de Klant met Lakiterie is degene vermeld in de opdrachtbevestiging. Het komt overeen met de geldende tarieven, zoals gepubliceerd op de websites van Lakiterie.

De prijs is aangegeven in euro en houdt rekening met de T.V.A.

Lakiterie behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment wijzigen, maar zet zich in voor de toepassing van de huidige tarieven aangegeven aan de klant op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Indien beschikbaar op de datum van de Orde en overeenkomstig artikel 3 daarvan, indien de klant wenst zijn controle te houden en dat de prijs van de producten veranderd om redenen die niet aan Lakiterie (dat met name omvat een verandering in de prijs van de leverancier), kan een extra toeslag nodig zijn als de gewijzigde prijs hoger is dan de oorspronkelijke prijs. Als de gewijzigde prijs lager is dan de initiële prijs (met uitzondering van de verkoop, promoties, speciale aanbiedingen of kortingen) Lakiterie ontvangt de klant vergoeden het verschil. Zodra dit supplement aangepast of het verschil terugbetaald, zal een nieuwe opdrachtbevestiging worden verzonden naar de klant, waarin staat dat het vervangt de oorspronkelijke volgorde.

ARTIKEL 6: BETALINGSVOORWAARDEN EN VEILIGHEID VAN GEGEVENS


De klant kan de bestelling afhandelen:

Met een creditcard of

Per cheque.

Bij betaling per cheque, moet de klant een afdruk van de orderbevestiging per e-mail ontvangen omsluiten. Zodra de cheque is verzilverd, ontvangt de klant een betalingsbevestiging.

In het geval van betaling per creditcard, zal de klant een orderbevestiging ontvangen die ook de betaling bevestigt.

De gegevens van de klant credit card is beveiligd door middel van encryptie SSL 128 (Secure Socket Layer) en nooit ongecodeerd via het netwerk verzonden. De betaling gebeurt rechtstreeks aan de bank. Lakiterie heeft geen toegang tot deze gegevens en bewaart deze niet op zijn servers.

ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO'S MET BETREKKING TOT DE GOEDEREN


De producten blijven eigendom van Lakiterie tot de volledige betaling van de bestelling.

Vanaf de levering worden de risico's van de goederen overgedragen aan de klant.

ARTIKEL 8: VERTRAGINGEN EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Levertijden kunnen variëren en worden alleen als indicatie opgegeven. Ze kunnen op geen enkele manier Lakiterie inschakelen. Wanneer het bestelde product beschikbaar is en / of de bestelde service is uitgevoerd, zijn de gemiddelde levertijden als volgt:

48 uur voor Frankrijk

3 tot 4 dagen voor Europa

8 tot 10 dagen voor de rest van de wereld

De pakketten worden per post of door een vervoerder afgeleverd op basis van hun bestemming, hun gewichten en hun afmetingen, naar het adres dat op het bestelformulier staat.

Lakiterie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een vertraging bij de levering of een verlies voor de postdiensten of de koerierdienst en voor het verzenden van goederen of uitrusting voor kitesurfen (vleugel, board etc.) na een reparatie.

Alle verzonden producten ontvangen een net pakket en zijn redelijk aangepast. Lakiterie besteedt speciale aandacht aan het verpakken en beschermen van kwetsbare producten.

Op het moment van aflevering is de klant verplicht om de staat van de verpakking te controleren.

Deze verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd wanneer de klant of een door hem gemachtigde persoon de afleveringsbon heeft ondertekend.

Indien op het moment van aflevering de originele verpakking is beschadigd, gescheurd, geopend, dient de klant de staat van de artikelen te controleren. In het geval van een pakket met producten besteld bij Lakiterie, moet de klant het pakket weigeren als het beschadigd is en een reserve op de leveringsbon noteren (pakket geweigerd omdat het open of beschadigd is). In geval van terugzending van apparatuur na een bij Lakiterie bestelde dienst, moet de klant, als deze beschadigd is, een voorbehoud op de leveringsbon noteren (inhoud van het beschadigde pakket) en rapporteren het probleem in Lakiterie binnen 8 uur na ontvangst.

ARTIKEL 9: VERANTWOORDELIJKHEDEN


Lakiterie verbindt zich ertoe de beste zorg te verlenen voor de uitvoering van de bestelde diensten.

De verantwoordelijkheid van Lakiterie kan alleen worden aangewend in geval van schuld van zijn kant waarvan het bewijs bij de klant ligt. Voor zover de Klant aantoont dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout die direct aan Lakiterie te wijten is, kan de aansprakelijkheid van Lakiterie slechts worden geleden als vergoeding voor de geleden schade, met een maximum van tweemaal de kosten van facturatie van de diensten. uitgevoerd.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van Lakiterie worden gevraagd voor gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van het contract in de volgende gevallen:

schuld, nalatigheid, nalaten of nalaten van de klant;

schuld, nalatigheid, verzuim van een derde partij over wie Lakiterie geen zeggenschap of controle heeft;

overmacht, toevallige gebeurtenissen, gebeurtenissen of incidenten buiten de macht van Lakiterie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, evenementen zoals ongeregeldheden, sociale onrust, totale of gedeeltelijke staking inclusief postdiensten en vervoermiddelen en / of communicatie, overstroming, brand).

De keuze, de aankoop van een product en / of de volgorde van een service vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten in het bijzonder te gebruiken vanwege de incompatibiliteit van het materiaal kan geen aanleiding geven tot enige vergoeding, terugbetaling of verhoor van de verantwoordelijkheid van Lakiterie.

ARTIKEL 10: GARANTIE OP BOUTENNombre maximal de caractères : 5000TRADUIRE LES 5000 CARACTÈRES SUIVANTS

De door Lakiterie gemaakte blazen worden geleverd met een garantie van 3 maanden vanaf de datum op de factuur die naar de klant is verzonden.

Lakiterie verbindt de draden uit te voeren met de zorgvuldigheid van de eisen van het vak, uit patronen van de originele patronen overeenkomstig een specificatie voor een eigen (versterkte einden polyurethaan gebruik 80 micron, d kleppen hitte-gelaste oorsprong bij hoge frequentie om het risico van onthechting in de tijd te beperken, lichte overmaat voor grotere sterkte).

De volgende defecten vallen onder de garantie:

lekken op een defecte las;

losmaken van een klep;

lekkage aan de klep.

Zijn uitgesloten van het bereik van de garantie:

alle soorten schade als gevolg van assemblage zonder het gebruik van talk;

elk type hernia als gevolg van oneigenlijk gebruik, misplaatsing of verslechtering van de buitenste vleugel (inclusief maar niet beperkt tot hernias van lat tussen klep en de leading edge, naar de hernia's van een lat, naar de hernia's van een leading edge als gevolg van het vergeten van de sluiting van de scratch.);

alle soorten schade aan de spoel als gevolg van externe agressie (waaronder zowel vrijwillige als onopzettelijke, toevallige of onvoorzienbare gebeurtenissen).

Om te bepalen of de klant recht heeft op de garantie, moet de klant de Lakiterie-klantenservice een foto van de rol en de vleugel sturen met referentie of kopie van de factuur. Als de foto bepaalt niet de aard, omvang en / of het veroorzaken van schade, kan Lakiterie de klant nodig hebben om de pudding persoonlijk of per post met ontvangstbevestiging terug te keren, naar keuze van de Klant.

Indien het gebrek zich voordoet in een geval van verantwoordelijkheidsverantwoording door de garantie, zullen de kosten van verzending van de Klant en de kosten van doorzending door Lakiterie aan Lakiterie in rekening worden gebracht. De verzendkosten van de klant worden door Lakiterie binnen 30 werkdagen vergoed.

In geval van uitsluiting van de garantie, zal de weigering om ondersteund door gemotiveerd te zijn per e-mail aan de Klant worden meegedeeld en de eventuele kosten van verzending en verzending blijven de verantwoordelijkheid van de Klant. Als de pudding is teruggestuurd naar Lakiterie, heeft de klant de keuze tussen:

herstel van de beschadigde pudding: de klant moet dan de verzendkosten betalen door Lakiterie. Bij gebrek aan betaling van de kosten van verzending binnen 7 werkdagen, wordt de Klant geacht volledig afstand te hebben gedaan van het herstel van de staf;

Vraag Lakiterie herstel van de pudding: als Lakiterie geschat dat de schade te repareren en dat reparaties een niveau van veiligheid en voldoende kwaliteit te garanderen, Lakiterie bereiden dan een reparatie schatten dat de klant zal accepteren en hij zal moeten betalen op voorhand de prijs;

Verzaar het herstel van de boudin: Lakiterie zal dan het recht hebben om het te gooien of te vernietigen.

De Klant verbindt zich ertoe om zijn keuze binnen 48 uur na verzending via e-mail kenbaar te maken van de weigering van verantwoordelijkheidsvermelding onder de garantie.


ARTIKEL 11: RECHT VAN INTREKKING - UITWISSELING EN TERUGBETALING


In overeenstemming met de huidige bepalingen van de consumentenwet (artikel L.121-17) heeft de klant als consument veertien (14) dagen vrij om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder zich te moeten verantwoorden redenen of om boetes te betalen, behalve, waar van toepassing, teruggavekosten. Deze periode loopt van de ontvangst voor de goederen en de bevestiging van de bestelling voor de services. De klant moet de goederen uiterlijk 14 dagen na verzending van de beslissing tot intrekking aan Lakiterie retourneren.

De consument kan afstand doen van deze uiterste datum voor het geval hij niet kan verhuizen en tegelijkertijd tegelijkertijd een beroep moet doen op een onmiddellijk voordeel en noodzakelijk is voor zijn bestaansvoorwaarden. In dit geval zou hij zijn herroepingsrecht blijven uitoefenen zonder redenen te hoeven rechtvaardigen of sancties te moeten betalen.


Wanneer de in artikel L.121-19 bedoelde informatie niet is verstrekt, wordt de periode waarin het herroepingsrecht wordt uitgeoefend verlengd tot drie maanden. Echter, wanneer het verrichten van dergelijke informatie plaatsvindt binnen drie maanden na de ontvangst van de goederen of aanvaarding van het aanbod, ze loopt in artikel L.121-20 bedoelde periode van zeven dagen boven.

Het product moet in goede staat worden geretourneerd, in de originele verpakking, vergezeld van alle accessoires.

Het recht op teruggave kan niet worden uitgeoefend voor items die kunnen worden gekopieerd (dvd, video, enz.), Tenzij ze op tijd aan ons worden geretourneerd en niet worden ontzegeld.

De klant is gehouden om de volgende retourprocedure te respecteren:

Het rendement en de kosten van een mogelijke nieuwe verzending zijn ten laste van de Klant in het geval van herroeping en de lading Lakiterie in het geval van een terugkeer naar een bewezen product niet in overeenstemming met de Orde.

Het recht van teruggave kan alleen worden aanvaard voor complete producten, in hun originele staat (verpakking, accessoires, instructies ...) met een kopie van de aankoopfactuur. Artikelen die onvolledig, beschadigd, beschadigd of vervuild zijn door de klant worden niet geretourneerd, ze worden omgeleid op kosten van de klant.

Lakiterie is toegewijd aan het maken van een keuze van de klant, een uitwisseling, krediet of terugbetaling van de opdrachtgever binnen een termijn van 14 werkdagen maximum na ontvangst van de goederen door Lakiterie.

Geen levering onder rembours wordt geaccepteerd.

ARTIKEL 12: OPZEGGING


In geval van niet-nakoming door een van de partijen bij een van zijn verplichtingen, niet hersteld binnen 30 werkdagen na een formele kennisgeving van opzegging geadresseerd bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging door de andere partij kan deze laatste het contract van rechtswege ontbinden, behoudens eventuele schadevergoeding en rente waarop zij eventueel aanspraak kan maken.


ARTIKEL 13: "COMPUTER EN VRIJHEID" BEPALINGEN


Volgens artikel 34 van de genoemde wet "en Vrijheden" van 6 januari 1978, op elk gewenst moment, de klant heeft recht op toegang, wijziging, rechtzetting en persoonlijke gegevens te verwijderen.

Bovendien verbindt Lakiterie zich ertoe om de gegevens van haar Cliënten kosteloos of tegen betaling aan een derde partij te verstrekken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze Overeenkomst.

ARTIKEL 14: COÖRDINATEN VAN DE VENNOOTSCHAP


U kunt contact opnemen met de klantenservice:


per e-mail: contact@lakiterie.fr

telefonisch: +33 (0) 658 51 99 29

per post:

Lakiterie - Laurent Bailli

91 RUE DE CRIMEE

75019 Parijs - Frankrijk

ARTIKEL 15: NIET-VERLENING


Het feit Lakiterie niet vertrouwen, te laat of een deel van een bepaling van deze Voorwaarden maken op geen enkele wijze af te zien van haar rechten, met inbegrip van die waarvan de naleving niet verplicht is en is niet om verdere uitoefening van zijn rechten op een later tijdstip te voorkomen.


ARTIKEL 16: RESOLUTIE VAN GESCHILLEN: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTERLIJKE INSTANTIE


Het tussen Lakiterie en de Klant gesloten contract en elk geschil, zoals hieronder gedefinieerd, worden uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

Elk geschil tussen Lakiterie en Opdrachtgever, ongeacht het onderwerp of de basis, in verband met de bestelling van de Klant Lakiterie, of zullen leiden tot of het gevolg zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Parijs en dit zelfs in geval van meerdere verweerders of beroep in garantie, niettegenstaande eventuele tegengestelde clausules.